דלתא גליל מדווחת על תוצאות רבעון שלישי 2015

28 Oct. 2015

גידול של 12% במכירות במונחי מטבע מקור לעומת רבעון מקביל אשתקד
החברה מאשררת את התחזיות לשנת 2015

• המכירות ברבעון השלישי של 2015 עלו ב-6% והסתכמו ב - 284.6 מיליון דולר, לעומת 267.2 מיליון דולר ברבעון שלישי של 2014. המכירות במונחי מטבע מקור עלו ב- 12%, או צמיחה אורגנית במונחי מטבע מקור של 10%.

 הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמים ברבעון השלישי של - 2015 , הסתכם בסך של 22.1 מיליון דולר, גידול של 2% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• ה-EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב - 27.1 מיליון דולר או 9.5% מהמכירות ברבעון השלישי של 2015, לעומת 26.1 מיליון דולר ברבעון מקביל של 2014 .

• הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של - 2015, הסתכם ב - 14.1 מיליון דולר, לעומת 13.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עליה של 2% .

• הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון שלישי של 2015 נותר ללא שינוי לעומת רבעון שלישי של 2014 והסתכם ב-0.55 דולר למניה.

 תחזית החברה המכירות החזויות לשנת - 2015 יסתכמו ב - 1,080 עד 1,095 מיליון דולר המהווים גידול אורגני של בין 7% - 9% במונחי מטבע מקורי וללא שינוי לעומת התחזית הקודמת. סך הרווח המדולל הצפוי למניה בשנת 2015 יסתכם לכדי 1.88 עד 2.00 דולר למניה.

 מאזן איתן ליום 30 בספטמבר 2015 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 128 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב - 349.9 מיליון דולר.

מנכ"ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: "הרבעון השלישי היה בהתאם לציפיותינו. המכירות ברבעון ובתשעת החודשים הראשונים של 2015 צמחו בשיעור דו ספרתי, בהובלת גידול במכירות מוצרי אקטיבוויר."

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השלישי של 2015 עם מכירות של 284.6 מיליון דולר לעומת 267.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015 , גידול של 6% המשקף צמיחה אורגנית של 5%. המכירות ברבעון השלישי של 2015 במונחי מטבע מקורי עלו ב- 12% לעומת רבעון מקביל אשתקד, המשקפת צמיחה אורגנית במונחי מטבע מקורי של 10%.

מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלו ב- 5% והסתכמו ב-792.9 מיליון דולר לעומת 754.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2014 , המשקפת צמיחה אורגנית של 5% . מכירות הקבוצה במונחי מטבע מקורי עלו בתשעת החודשים הראשונים ב- 11% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, המשקפת צמיחה אורגנית דומה במונחי מטבע מקור.

רווח תפעולי לפני סעיפים חד פעמיים 
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של - 2015
הסתכם ב - 22.1 ו - 51.9 מיליון דולר, בהתאמה לעומת 21.7 ו - 52.0 מיליון דולר בתקופות המקבילות של 2014 .

רווח נקי לפני סעיפים חד פעמיים 
הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב- 14.1 מיליון דולר לעומת 13.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 2%. הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמים המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ל - 32.3 מיליון דולר לעומת 32.4 מיליון דולר בתקופת דיווח מקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים,חוב  פיננסי נטו, הון ודיבידנד ,EBITDA
ה-EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון שלישי של 2015 הסתכם ב - 27.1 מיליון דולר או 9.5% מהמכירות לעומת 26.1 מיליון דולר ברבעון שלישי אשתקד, גידול של כ- 4% .

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ב - 65.8 מיליון דולר או 8.3% מהמכירות לעומת 65.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים אשתקד, גידול של כ- 1%. ה- EBITDA ב- 12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב - 30 בספטמבר 2015 הסתכם ב- 93.8 מיליון דולר.

ברבעון השלישי של 2015 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 5.9 מיליון דולר לעומת 14.8 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2015 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 10.2 מיליון דולר לעומת 18.4 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2015 לעומת רבעון מקביל אשתקד, נבע מגידול בהון החוזר של 13.4 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת גידול של 5.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הגידול בהון החוזר ברבעון השלישי נבע מגידול עונתי ביתרות המלאי והלקוחות וכן מקיטון ביתרות ספקים עקב עיתוי רכישת מוצרים מוגמרים.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2015 הסתכם ב - 123.5 מיליון דולר לעומת 77.3 מיליון דולר ביום 30 בספטמבר 2014 ולעומת 64.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2014 . הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2015 נבע בעיקר מרכישת פעילות PJ Salvage בסך של 37.4 מיליון דולר, שבוצעה במהלך הרבעון השלישי של השנה.

הון הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2015 הסתכם ב - 349.9 מיליון דולר, והיווה 45.0% מסך המאזן, לעומת כ - 332.6 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2014 אשר היוו 45.4% מסך המאזן ולעומת כ -335.6 מיליון דולר אשר היוו 44.8% מסך המאזן ליום 30 בספטמבר 2014 .

הגידול בהון הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2015 לעומת 31 בדצמבר 2014 נובע בעיקר מהרווח הכולל תשעת החודשים הראשונים של 2015 שהסתכם בסך של כ- 24.1 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך 1.9 מיליון דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך 10.5 מיליון דולר.

ביום 27 באוקטובר 2015 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט מניה המהווים כ - 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 17 בנובמבר 2015 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה"אקס" לחלוקה כאמור יהיה 4 בנובמבר 2015.

תחזיות החברה לשנת 2015
החברה מאשררת את התחזית הקודמת בדבר תוצאות 2015 לפני השפעת סעיפים חד פעמיים המבוססת על תנאי שוק נוכחיים ועל שערי חליפין של 1.12 $ לאירו, ו - 3.85 ש"ח לדולר כדלקמן:
• החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2015 יסתכמו לכדי 1,080 עד 1,095 מיליון דולר ארה"ב, המהווים גידול של בין 4% ל - 6% לעומת 1,031.9 מיליון דולר בשנת 2014 . הגידול האורגני במכירות במונחי מטבע מקורי מוערך בכ - 7% עד 9% לעומת שנת 2014 , ללא שינוי מול תחזית קודמת.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2015 יסתכם לכדי 75 עד 79 מיליון דולר ארה"ב, המהווה גידול של בין 1% ל - 6% לעומת 74.4 מיליון דולר בשנת 2014 , בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 17% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות ) EBITDA ( בשנת 2015 יסתכם לכדי 94–99 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 1% ל - 6% לעומת 93 מיליון דולר בשנת 2014 , בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 10% עד 15% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2015 יסתכם לכדי 48.5 עד 51.5 מיליון דולר ארה"ב, המהווה גידול של בין 0% ל - 6% לעומת 48.4 מיליון דולר בשנת 2014 , בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 18% במטבע מקורי. 
• החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2015 יסתכם לכדי 1.88 עד 2.00 דולר ארה"ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 1% ל - 8% לעומת 1.86 דולר למניה בשנת 2014 , בנטרול השפעת המטבע לעיל, מייצג צמיחה של 13% עד 19% במטבע מקורי.

מנכ"ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: " הרבעון השלישי היה בהתאם לציפיותינו. המכירות
ברבעון ובתשעת החודשים הראשונים של 2015 צמחו בשיעור דו ספרתי, בהובלת גידול במכירות
מוצרי אקטיבוויר. הצמיחה במכירות במונחי מטבע מקור באה לידי ביטוי בתקופות הדיווח בכל
השווקים הגיאוגרפים בהם אנו פועלים".

"בבחינת גורמי המפתח לצמיחה ברווחיות במהלך הרבעון, ראינו עלייה במכירות הקבוצה בדלתא
ארה"ב ובחטיבה גלובלית פלח שוק עליון, בעוד המכירות של שיסר באירופה ושל דלתא בישראל גדלו במונחי מטבע מקור. ראינו גידול בשיעור המכירות מפעילות המותגים ביחס למכירות, אשר הינו בקנה אחד עם אחד היעדים המרכזיים באסטרטגיה של החברה.

אנו ממשיכים להשקיע במנועי צמיחה לטווח ארוך מוקדם יותר השנה רכשנו את המותג - PJ Salvage , המאפשר לנו להרחיב את נוכחותנו בתחום הלבשת הלילה והבית, לפנות לבסיס לקוחות חדש ולחזק את מעמדנו בפלח השוק העליון. אנו נרגשים מקבלת הסכם הזכיינות של Columbia להלבשה תחתונה לגברים ולנשים אשר יושק ב- 2016 ; מהשקת מרכז הפיתוח של טכנולוגיית האל-תפר במטה חברת NIKE באורגון; ומהמפעל החדש שלנו בווייטנאם אשר עתיד להיפתח במהלך המחצית הראשונה של 2016 ."