דלתא גליל מדווחת על תוצאות טובות לשנת 2015

24 Feb. 2016

שנה שישית ברציפות של צמיחה במכירות – גידול במכירות של 10% במונחי מטבע מקור לעומת שנת 2014
תחזית ראשונית לשנת 2016; מכירות 2016 צפויות לנוע בין 1,110-1,090 מיליון דולר, רווח מדולל למניה צפוי לנוע בין 1.93$ ל-2.02$

• המכירות ברבעון הרביעי של 2015 עלו ב- 3% והסתכמו ב- 287.1 מיליון דולר, לעומת 277.4 מיליון דולר ברבעון רביעי של 2014; המכירות במונחי מטבע מקור עלו ב-8%.

 הרווח התפעולי לפני סעיפים חד-פעמים ברבעון הרביעי של 2015, הסתכם בסך של 23.7 מיליון דולר, גידול של 6% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

 ה– EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב- 29.5 מיליון דולר או 10.3% מהמכירות ברבעון הרביעי של 2015, לעומת 28.0 מיליון דולר ברבעון מקביל של 2014, המשקף גידול של 6%.

 הרווח הנקי לפני סעיפים חד-פעמיים ברבעון הרביעי של 2015, הסתכם ב– 16.1 מיליון דולר, לעומת 15.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עליה של 5%.

 הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד-פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון רביעי של 2015 הסתכם ל-0.62 דולר למניה לעומת 0.60 דולר למנייה ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 3% מתקופה מקבילה אשתקד.

 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל-60.3 מיליון דולר ברבעון רביעי של 2015 , לעומת 34.9 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

 מאזן איתן ליום 31 בדצמבר 2015 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-168.1 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב– 357.5 מיליון דולר.

 תחזית החברה – המכירות החזויות לשנת 2016 יסתכמו ב– 1,090 עד 1,110 מיליון דולר המהווים גידול של בין 1% ל-3%. סך הרווח המדולל הצפוי למניה בשנת 2016 יסתכם לכדי 1.93 עד 2.02 דולר למניה, גידול של בין 2% ל-7%.

 דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 15 במארס 2016 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 2 במארס 2016.

 דירקטוריון החברה אישר תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בסך מצטבר של עד 7.5 מיליון דולר.

תל אביב, 23 בפברואר 2016 – דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה ממותגים ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת אקטיב–וור, מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון הרביעי של 2015 עם מכירות של 287.1 מיליון דולר לעומת 277.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014, גידול של 3% , המשקף גידול של כ-8% במונחי מטבע מקור.
מכירות הקבוצה בשנת 2015 עלו ב- 5% והסתכמו למכירות שיא של 1,080.0 מיליון דולר לעומת 1,031.9 מיליון דולר בשנת 2014.

מכירות הקבוצה במונחי מטבע מקור עלו בשנת 2015 בכ-10% לעומת 2014, המשקף צמיחה אורגנית של 9% במטבע מקור. הגידול במכירות בא לידי ביטוי בצמיחה במטבע מקור בכל האזורים הגיאוגרפיים בהם הקבוצה פועלת.

הקבוצה הציגה שיפור במכירות המדווחות חרף הפעילות בסביבה מטבעית מאתגרת. במונחי מטבע מקורי בשנת 2015 מכירות הקבוצה צמחו ב-10% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, המשקפת צמיחה אורגנית של 9% .

רווח תפעולי לפני סעיפים חד-פעמיים
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד-פעמיים ברבעון הרביעי ובשנת 2015 הסתכם ב- 23.7 ו- 75.5 מיליון דולר, בהתאמה לעומת 22.3 ו- 74.4 מיליון דולר בתקופות המקבילות של 2014; גידול של 6% ו- 2% בהתאמה.

רווח נקי לפני סעיפים חד-פעמיים
הרווח הנקי לפני סעיפים חד-פעמיים ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב-16.1 מיליון דולר לעומת 15.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 5%.

הרווח הנקי לפני סעיפים חד-פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2015 נותר ללא שינוי מהותי והסתכם בסך של 48.5 מיליון דולר לעומת 48.4 מיליון דולר אשתקד.

רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד-פעמיים
רווח מדולל למנייה לפני סעיפים חד-פעמיים הסתכם לסך של 0.62 ו- 1.88 דולר למנייה ברבעון הרביעי ובשנת 2015 בהתאמה, לעומת 0.60 ו-1.86 דולר למניה בתקופות מקבילות אשתקד; גידול של 3% ו-1% בהתאמה.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה– EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון רביעי של 2015 הסתכם ב- 29.5 מיליון דולר או 10.3% מהמכירות לעומת 28.0 מיליון דולר ברבעון רביעי אשתקד, גידול של כ-6%.

ה– EBITDA בשנת 2015 הסתכם ב- 95.3 מיליון דולר או 8.8% מהמכירות לעומת 93.0 מיליון דולר בשנת 2014; גידול של כ-3%.

ברבעון הרביעי של 2015 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 60.3 מיליון דולר לעומת 34.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בשנת 2015 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 70.5 מיליון דולר לעומת 53.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2015 נבע מקיטון של 36.5 מיליון דולר בהון החוזר לעומת קיטון בסך של 13.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. עיקר הקיטון בהון החוזר ברבעון הרביעי של 2015 נובע משיפור תנאי האשראי מול ספקי תוצרת גמורה בסין.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2015 הסתכם ב- 74.5 מיליון דולר לעומת 64.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2014. הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2015 לעומת 31 בדצמבר 2014 נבע בעיקר מרכישת פעילות P.J.Salvage בסך של 37.4 מיליון דולר ומגידול בהשקעות עקב הקמת המפעל בויאטנאם וההשקעה במשרדי החברה בישראל ובארה”ב, שבוצעו במהלך השנה אשר קוזזו ברובן על ידי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.

הון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2015 הסתכם ב- 357.5 מיליון דולר, והיווה 44.8% מסך המאזן, לעומת כ- 332.6 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2014 אשר היוו 45.4% מסך המאזן.

הגידול בהון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2015 לעומת 31 בדצמבר 2014 נובע בעיקר מהרווח הכולל בשנת 2015 שהסתכם בסך של כ-34.5 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך 2.0 מיליון דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך 14.1 מיליון דולר.

ביום 23 בפברואר 2016 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 15 במארס 2016 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה כאמור יהיה 2 במארס 2016.

ביום 23 בפברואר 2016 אישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בסך מצטבר של עד 7.5 מיליון דולר.

תחזיות החברה לשנת 2016
החברה מכריזה על תחזיותיה בדבר תוצאות 2016 לפני השפעת סעיפים חד-פעמיים המבוססת על תנאי שוק נוכחיים ועל שערי חליפין של 1.1 דולר לאירו, ו- 3.9 ש”ח לדולר כדלקמן:
• החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2016 יסתכמו לכדי 1,090 עד 1,110 מיליון דולר ארה”ב, המהווים גידול של בין 1% ל- 3% לעומת 1,080.0 מיליון דולר בשנת 2015.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2016 יסתכם לכדי 78 עד 82 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 3% ל- 8% לעומת 75.5 מיליון דולר בשנת 2015.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2016 יסתכם לכדי 99 עד 103 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 3% ל- 8% לעומת 95.3 מיליון דולר בשנת 2015.
• החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2016 יסתכם לכדי 49.5 עד 52 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 2% ל- 7% לעומת 48.5 מיליון דולר בשנת 2015.
• החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2016 יסתכם לכדי 1.93 עד 2.02 דולר ארה”ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 2% ל- 7% לעומת 1.88 דולר למניה בשנת 2015.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “תוצאות 2015 משקפות שנה שישית ברציפות של צמיחה במכירות. בשנת 2015 צמחו המכירות ב- 10% במונחי מטבע מקור לעומת שנת 2014. הרווח התפעולי, בנטרול השפעת מטבע צמח ב-11%.

"בעוד ששנת 2015 הייתה שנה מאתגרת עבור הכלכלה העולמית, הצלחנו להשיג תוצאות משופרות בזכות המודל העסקי המבוזר שלנו, המשלב פעילות ממותגת עם פעילות ה-Private Label בפריסה גלובלית רחבה. כמו כן, רכשנו השנה את פעילות המותג P.J.Salvage. כל אלה הביאו לשיפור תוצאות תחומי פעילות דלתא ארה”ב ופלח שוק עליון. הרחבת פורטפוליו המותגים שלנו באמצעות הסכמי זכיינות חדשים עם Columbia להלבשה תחתונה של נשים וגברים ועם Juicy Couture להלבשה לילית והלבשה תחתונה, וכן הסכם זכיינות בלעדי להפצת מוצרי אקטיב–וור של המותג PUMA בישראל, מגדילים את פוטנציאל הצמיחה שלנו בשנים הבאות.

"במבט קדימה, ביצענו השנה השקעות משמעותיות לשיפור הצמיחה לטווח ארוך ולהגדלת הערך לבעלי המניות שלנו. השקענו במפעל בווייטנאם ובמצבעה במצרים, בנוסף לאיחוד המטות ובניית חדרי תצוגה בקיסריה ובניו-יורק. השקעות אלו תורמות להמשך החדשנות, גיוס לקוחות חדשים ורכישת מותגים חדשים להרחבת הפריסה הגלובלית שלנו.”