דלתא גליל מדווחת על תוצאות טובות ברבעון השני של 2016

16 Aug. 2016

מכירות החברה הסתכמו לסך 249.5 מיליון דולר והרווח הנקי לבעלי מניות החברה הסתכם ל-7.8 מיליון דולר
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם ל-26.5 מיליון דולר

• המכירות ברבעון השני של 2016 הסתכמו לסך של 249.5 מיליון דולר לעומת מכירות של 255.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 2%.

• תזרים מפעילות שוטפת הסתכם לסך של 26.5 מיליון דולר ברבעון שני של 2016 לעומת 24.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

• מאזן ליום 30 ביוני 2016 כולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 134.2 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 363.3 מיליון דולר, המשקף את המשך השיפור במאזן החברה.

• הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2016 הסתכם לסך 13.5 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי בסך 14.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2015, קיטון של 7%.
הקיטון ברווח התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות הפחת עקב הגדלת השקעות החברה בצמיחתה לטווח הארוך.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון השני של 2016 לסך של 7.8 מיליון דולר, לעומת 9.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

• ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ירד בכ-1% והסתכם ב 18.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, לעומת 19.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

• במחצית הראשונה של 2016 ה-EBITDA עלה ב-1.0% והסתכם ב- 39.1 מיליון דולר לעומת 38.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 בספטמבר 2016.

• החברה השלימה את תכנית הרכישה עצמית בגובה 6.9 מיליון דולר.

• תחזית לשנת 2016: לאור סביבת שוק הקמעונאות המאתגרת בארה”ב החברה מעריכה כי תעמוד בטווח התחתון של התחזית לשנת 2016.

מנכ”ל החברה, אייזק דבח: “אנו חווים הרבעון סביבת קמעונאות מאתגרת בשוק בארה”ב, עובדה שהשפיעה על הכנסות החברה והרווחיות בארה”ב. השפעה זו קוזזה ברובה ע”י שיפור בכל מגזרי הפעילות האחרים, דבר המשקף את המודל העסקי המבוזר והמגוון שלנו. במבט צופה עתיד, אנו מתמקדים בהמשך חיזוק הפעילות הממותגת שלנו והשגת אחיזה גלובאלית משמעותית, בין היתר באמצעות השלמת עסקת הרכישה שנחתמה במהלך הרבעון האחרון. אנו מציגים מאזן פיננסי איתן התומך בצמיחה ארוכת טווח ובאסטרטגיית הרכישות שלנו. אנו ממשיכים להשקיע במפעלי הייצור על מנת להשיג צמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי ב-2017 וב- 2018 “.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השני של 2016 עם מכירות של 249.5 מיליון דולר לעומת 255.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2015, קיטון הנובע מחולשה בשוק האמריקאי אשר קוזז ברובו בשיפור בפעילות באירופה ובישראל. המכירות בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו לסך של 506.2 מיליון דולר לעומת 508.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2016 הסתכם לסך של 13.5 מיליון דולר, ירידה של 7% ביחס ל-14.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2015.

בששת החודשים הראשונים הסתכם הרווח התפעולי ל-28.4 לעומת 29.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הקיטון ברווח התפעולי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2016 נובע בעיקר עקב הגידול בהוצאות הפחת כתוצאה מהשקעות החברה התומכות באסטרטגית הצמיחה העתידית שלה.

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של 2016 הסתכם ל- 7.8 מיליון דולר לעומת 9.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 16.0%. בששת החודשים הראשונים הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ב-15.6 מיליון דולר לעומת 18.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הקיטון ברווח הנקי ברבעון הראשון ובמחצית הראשונה של 2016 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע בעיקר עקב הגידול האמור בהוצאות הפחת וכן בשל גידול בהוצאות המס.

הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2016 הסתכם ב- 0.30 ו- 0.61 דולר למניה בהתאמה, לעומת 0.36 ו- 0.71 דולר למניה בתקופות הדיווח של 2015.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2016 הסתכם ב- 18.9 ו-39.1 מיליון דולר או 7.6% ו- 7.7% מהמכירות בהתאמה לעומת 19.0 ו-38.7 מיליון דולר או 7.5% ו-7.6% מהמכירות ברבעון שני ובמחצית הראשונה אשתקד.

ה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב- 30 ביוני 2016 הסתכם ב-95.7 מיליון דולר לעומת

ה-EBITDA ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2015 אשר הסתכם ב- 92.8 מיליוני דולר. גידול של 3%.

ברבעון השני של 2015 החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 26.5 מיליון דולר לעומת 24.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2016 יצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 3.0 מיליון דולר לעומת 4.2 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב 30 ביוני 2016 הסתכם לסך של 69.2 מיליון דולר לעומת 53.9 מיליון דולר ב- 12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב 30 ביוני 2015.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2016 הסתכם ב- 106.6 מיליון דולר לעומת 71.1 מיליון דולר ביום 30 ביוני 2015 ולעומת 74.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2015. הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2016 לעומת תקופות דיווח קודמות נובע בעיקר מהשקעות החברה במפעלי הייצור שלה ומרכישת פעילות PJ Salvage.

הון הקבוצה ליום 30 ביוני 2016 המשיך לגדול ולחזק את המאזן והסתכם ב- 363.3 מיליון דולר, המהווה 46.3% מסך המאזן, לעומת כ- 357.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2015 אשר היווה 44.8% מסך המאזן ולעומת כ- 343.2 מיליון דולר אשר היווה 43.1% מסך המאזן ליום 30 ביוני 2015.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 בספטמבר 2016 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 23 באוגוסט 2016.

מנכ”ל החברה, אייזק דבח: “בזמן שאנו מתמודדים מול חולשה בסביבת הקמעונאות האמריקאית ברבעון השני, אשר צפויה להמשיך ברבעון השלישי של 2016, אנחנו מציגים שיפור בשאר מגזרי הפעילות העסקיים שלנו, המשקף את החוזק שבמודל העסקי המגוון שלנו. בזכות האיזון שבין הפעילות הממותגת ופעילות ה”פרייווט לייבל”, התרחבות גלובלית ומגוון סגמנטים בהם אנו פועלים, אנו ממוצבים בנקודה טובה לצמיחה ארוכת טווח ברווחיות החברה.”

“כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלנו, דיווחנו במהלך הרבעון על חתימת הסכם לרכישת מותגי היוקרה של 7 For All Mankind®, Splendid® and Ella Moss® מתאגיד VF העולמי. בימים אלו אנו עובדים להשלים את העסקה כדי למקסם את התועלת לדלתא מרכישת המותגים הללו, תוך הרחבת מגוון המוצרים וערוצי השיווק בהם אנו פועלים וחיזוק המבנה העסקי שלנו.”

אנו בדרך להשקת מפעלי האל-תפר ו- Cut & Sew במהלך הרבעון הרביעי של 2016 וכן את מפעל הגרביים ברבעון הראשון של 2017 בויאטנם, אשר יתרמו לצמיחה שלנו ב-2017 וב-2018.

זאת, וכן המאזן החזק של החברה, המאפשר תמיכה באסטרטגיית הצמיחה לטווח ארוך שלנו ובאסטרטגיית הרכישות ופעילות החברה להגדלת עסקי ה- E-Commerce יאפשרו לחברה להשיג צמיחה דו-ספרתית ברווח התפעולי בשנים 2017 ו-2018 “.