דלתא גליל מדווחת על צמיחה ברבעון השלישי של 2016

16 Nov. 2016

החברה השלימה את רכישת פעילות מותגי הפרימיום ואיחדה את תוצאותיה לראשונה
מכירות החברה צמחו לסך של 296.6 מיליון דולר והרווח הנקי הסתכם ל-17.7 מיליון דולר

• מכירות החברה ברבעון השלישי של 2016 עלו בכ-4% והסתכמו לסך של 296.6 מיליון דולר לעומת 284.6 ברבעון השלישי אשתקד.

• הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2016 עלה ב-16% והסתכם לסך של 24.6 מיליון דולר לעומת 21.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

• הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2016 עלה ב-2% והסתכם בסך של 22.5 מיליון דולר לעומת 22.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

• ה- EBITDA עלה ב-5% והסתכם ב- 28.7 מיליון דולר או 9.7% מהמכירות ברבעון השלישי של 2016.

• הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב – 17.7 מיליון דולר לעומת 13.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 31%.

• הפעילות הנרכשת אשר אוחדה לראשונה ברבעון השלישי של 2016 תרמה כ– 28.9 מיליון דולר למכירות וכ- 2.0 מיליון דולר לרווח התפעולי.

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל-12.6 מיליון דולר ברבעון שלישי של 2016 לעומת 5.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 בדצמבר 2016 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 23 בנובמבר 2016.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו שמחים על השלמת רכישת פעילות מותגי הפרימיום ומצפים שתהווה מנוע צמיחה עיקרי שיתמוך בהשגת צמיחה ארוכת טווח. הרכישה תתרום להגדלת פיזור העסקים שלנו בכניסה לקטגוריות חדשות וכן מול לקוחות ושווקים חדשים. אנו ממשיכים להשקיע על מנת להשיג צמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי ב-2017 וב- 2018“.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השלישי של 2016 עם מכירות של 296.6 מיליון דולר לעומת 284.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015, גידול של 4%. המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו לסך של 802.8 מיליון דולר לעומת 792.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1%.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון שלישי של 2016 הסתכם לסך של 24.6 מיליון דולר, עלייה של 16%. בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם הרווח התפעולי לסך של 53.0 מיליון דולר, לעומת 51.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 4%.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2016 הסתכם לסך של 22.5 מיליון דולר, עלייה של 2% לעומת 22.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ל-50.9 לעומת 51.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-2%.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 עלה ב-31% והסתכם לסך של 17.7 מיליון דולר לעומת 13.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם הרווח הנקי לסך של 33.3 מיליון דולר לעומת 31.7 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 5%.

הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ל- 13.0 מיליון דולר לעומת 14.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-8%. בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ב-28.7 מיליון דולר לעומת 32.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון של כ-12%. הקיטון ברווח הנקי ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2016 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע בעיקר עקב קיטון ברווח התפעולי ומגידול בהוצאות המס.

הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם ב- 0.51 ו- 1.12 דולר למניה בהתאמה, לעומת 0.55 ו- 1.26 דולר למניה בתקופות הדיווח של 2015. ירידה של 7% ו-11%, בהתאמה.

סעיפים חד פעמיים
סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 2016 כוללים הוצאות ארגון מחדש בסך של כ– 6.9 מיליון דולר בתחומי פעילות חטיבה גלובלית פלח שוק עליון ודלתא מותגי פרימיום. בנוסף, כוללים סעיפים חד פעמיים רווח מרכישה הזדמנותית בסך של כ -10.4 מיליון דולר וכן הוצאות בגין עסקת רכישת פעילות בסך של כ- 1.5 מיליון דולר.

רכישת פעילות מותגי הפרימיום
החברה השלימה את רכישת הפעילות בסוף אוגוסט 2016 ואיחדה את תוצאות הפעילות החל ברבעון השלישי של 2016. החברה מציגה את תוצאות פעילות זו תחת מגזר נפרד – “דלתא מותגי פרימיום”, אשר תרמו בתקופת הדיווח כ- 28.9 מיליון דולר למכירות הקבוצה וכ- 2.0 מיליון דולר לרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה– EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם ב- 28.7 ו-67.8 מיליון דולר לעומת 27.1 ו-65.8 מיליון דולר גידול של 5% ו-3% בהתאמה.

ברבעון השלישי של 2015 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 12.6 מיליון דולר לעומת 5.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2016 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 15.5 מיליון דולר לעומת 10.2 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב 30 בספטמבר 2016 הסתכם לסך של 75.8 מיליון דולר לעומת 45.1 מיליון דולר ב- 12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב 30 בספטמבר 2015.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2016 הסתכם ב- 223.8 מיליון דולר לעומת 123.5 מיליון דולר ביום 30 בספטמבר 2015 ולעומת 74.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2015. הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2016 לעומת תקופות דיווח קודמות נובע בעיקר מרכישת פעילות CBC Contemporary Brands Coalition)).

הון הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2016 הסתכם ב- 382.0 מיליון דולר, והיווה 42.5% מסך המאזן, לעומת כ- 357.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2015 אשר היוו 44.8% מסך המאזן ולעומת כ- 349.9 מיליון דולר אשר היוו 45.0% מסך המאזן ליום 30 בספטמבר 2015.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 בדצמבר 2016 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 23 בנובמבר 2016.