תוצאות שנת 2017

20 Feb. 2018

המכירות בשנת 2017 עלו ב- 16% לעומת 2016 והסתכמו ב-1,368.1 מיליון דולר
EBITDA בשנת 2017 עלה ב- 8% לעומת 2016 והסתכם ב- 115.9 מיליון דולר
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 עלה ב-8% והסתכם בכ-20.1 מיליון דולר
הרווח למניה ברבעון הרביעי של 2017 עלה ב-7% לעומת רבעון מקביל אשתקד
תחזית ראשונית ל-2018 : המכירות יסתכמו ב- 1,400 עד 1,440 מיליון דולר והרווח המדולל למניה יצמח ב- 7% עד 16% ויסתכם בכ- 2.11 עד 2.30 $ למניה

• הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 עלה ב – 8% והסתכם ב- 20.1 מיליון דולר לעומת 18.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

• הרווח המדולל למניה ברבעון הרביעי של 2017 עלה ב- 7% והסתכם ב- 0.79$ לעומת 0.73$ ברבעון רביעי של 2016 .

• EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) עלה בשנת 2017 ב-8% לעומת 2016 והסתכם ב- 115.9 מיליון דולר; EBITDA לרבעון הרביעי של 2017 עלה ב- 2% והסתכם ב- 40.0 מיליון דולר.

• הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2017 עלה ב- 1% והסתכם ב- 32.5 מיליון דולר לעומת 32.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

• מאזן איתן ליום 31 בדצמבר 2017 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 138.9 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 451.3 מיליון דולר.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 13 במרס 2018.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: ” אנו מאוד מרוצים מתוצאות שנת 2017 המשקפות עלייה במכירות ובאביטדא וכן ברווח הנקי וברווח למניה, לפני סעיפים חד פעמיים. אלו תוצאות שיא המביאות לידי ביטוי את העוצמה של תחומי פעילות חטיבה גלובלית פלח שוק עליון ושיסר ואת התרומה החיובית של תחום הפעילות החדש שרכשנו, דלתא מותגי פרימיום, אשר מפגינים את פורטפוליו העסקים, המוצרים והשווקים המגוונים שלנו. בראייה קדימה, אנו מתמקדים בהשגת צמיחה אורגנית בעסקים שלנו ובהרחבת הפעילות הגלובלית והפעילות המקוונת, תוך המשך בחינת הזדמנויות רכישה אסטרטגיות, לצורך השגת צמיחה ברווחיות והשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו.”

דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג’ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי ואקטיב, מדווחת היום על תוצאות רבעון רביעי ושנת 2017.

מכירות
המכירות בשנת 2017 עלו ב- 16% לעומת 2016 והסתכמו ב- 1,368.1 מיליון דולר לעומת 1,179.2 מיליון דולר אשתקד. המכירות ברבעון הרביעי של 2017 ירדו ב-1% לעומת רבעון מקביל אשתקד. הגידול במכירות בשנת 2017 לעומת 2016 נבע מאיחוד תוצאות דלתא מותגי פרימיום על בסיס שנה מלאה לעומת איחוד חלקי בשנת 2016 (החל מסוף אוגוסט) וכן משיפור במכירות חטיבה גלובלית פלח שוק עליון, שיסר ודלתא ישראל.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים, עלה ב- 2017 בכ-5% לעומת 2016 והסתכם ב- 87.4 מיליון דולר.

הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם ב- 84.6 מיליון דולר לעומת 85.3 מיליון דולר בשנת 2016.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2017 עלה ב- 1% והסתכם ב- 32.5 מיליון דולר לעומת 32.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

הגידול ברווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 2017 לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע בעיקר עקב שיפור ברווח הגולמי בקיזוז גידול בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות.

רווח נקי
הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים לשנת 2017 הסתכם בכ-50.7 מיליון דולר לעומת 47.2 מיליון דולר בשנת 2016, עליה של- 7%. הרווח הנקי לשנת 2017 ירד ב- 6% והסתכם ב- 49.0 מיליון דולר לעומת 51.9 מיליון דולר בשנת 2016.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 עלה ב- 8% לעומת רבעון מקביל אשתקד והסתכם ב- 20.1 מיליון דולר.

רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי מניות החברה
רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2017 הסתכם ב-1.98$ לעומת רווח מדולל למניה של 1.85$ בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 7%.

רווח מדולל למניה בשנת של 2017 הסתכם ב-1.91$ למניה לעומת רווח למניה של 2.03$ בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 6%.

רווח מדולל למניה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ל- 0.79$ למניה לעומת 0.73$ ברבעון הרביעי של 2016, עליה של 7%.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה-EBITDA בשנת 2017 עלה ב- 8% והסתכם ב- 115.9 מיליון דולר, לעומת 107.0 מיליון דולר ב- 2016.

ה- EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלה ב- 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב- 40.0 מיליון דולר.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2017 הסתכם ב-74.7 מיליון דולר לעומת 76.6 מיליון דולר בשנת 2016.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם ב- 125.6 מיליון דולר לעומת 164.8 מיליון דולר ביום 30 בספטמבר 2017 ולעומת 181.2 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2016.

הקיטון בחוב הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2017 לעומת תקופות דיווח ב- 2016 נבע בעיקר מתזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת בשנת ,2017 כאמור לעיל.

הון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם ב- 451.3 מיליון דולר לעומת 390.6 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2016.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 13 במרס 2018. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 28 בפברואר 2018.

תחזית החברה לתוצאות 2018
התחזית הינה לפני סעיפים חד פעמיים ובהתבסס על שערי חליפין של 1.20 דולר ל – 1 אירו
ו – 3.50 ₪ ל – 1 דולר:
• החברה מעריכה כי סך מכירותיה בשנת 2018 יסתכמו לכדי 1,400 עד 1,440 מיליון דולר, גידול של 2% עד 5% לעומת 1,368.1 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי סך הרווח התפעולי בשנת 2018 יסתכם לכדי 91 עד 96 מיליון דולר, גידול של 4% עד 10% לעומת 87.4 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) יסתכם לכדי 119 עד 125 מיליון דולר, גידול של 3% עד 8% לעומת 115.9 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי סך הרווח הנקי בשנת 2018 יסתכם לכדי 54 עד 59 מיליון דולר, גידול של 7% עד 16% לעומת 50.7 מיליון דולר בשנת 2017.
• החברה מעריכה כי סך הרווח המדולל למניה בשנת 2018 יסתכם לכדי 2.11 עד 2.30 $ למניה, גידול של 7% עד 16% לעומת 1.98$ למניה בשנת 2017.